Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Co dál s HPV pozitivitou?
  Patientka nebo klientka?
  MSc Obst Ultrasound Fet Med
  Zpráva z konf Fetální medicíny
  Atestační zkoušky 2022
  Minimalizace rizika meningeomu
  Dostupnost zdravotní péče
  Pupečníková krev - přehled
  Čechova konference 2022
  Pokyny pro nakládání s odpady

další zprávy ...
 Akční nabídka

Nevodivé zrcadlo GRAVES - malé
Cena: 1210 ,- Kč
 Aktuální akce
REPROMED 2023 - 6. ročník semináře reprodukční medicíny
21.02.2023
Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Praha 9

REPROMED 2023, 6. ročník sympozia reprodukční imunologie a medicíny, pořádá GENNET s.r.o. pod záštitou ČSAKI ČLS JEP ve spolupráci s Pracovní skupinou pro reprodukční imunologii ČSAKI. Sympózium je vě ...


1. Apolinářská konference
24.03.2023-25.03.2023
Praha, Purkyňův ústav 1. LF UK

...

 Inzeráty
  Ultrazvuk Samsung Medison Accuvix XG
  Prodám ultrazvuk

další inzeráty ...
 Těhotné po 2 císařských řezech doporučím porod
spontánní
SC ve 38+0 až 38+6 týdnu gravidity
SC ve 35+1 týdnu těhotenství
SC nejpozději ve 39+6


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 477 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
 
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Pokyny pro nakládání s odpady               2.9.2022

Povinnost zpracovat pokyny o nakládání s odpady ze zdravotní péče vstupuje v platnost dne 31.12.2022


Zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech uložil právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které jsou původcem odpadu ze zdravotní péče, povinnost zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká, přičemž tuto povinnost jsou zdravotnická zařízení povinna splnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy nejpozději do 31.12.2022.

Pokyny pro nakládání s odpady mají být součástí provozního řádu zařízení zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví (návrh i změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle ust. § 15 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Pro úplnost je nutno uvést, že změnou provozního řádu se rozumí i jeho jakýkoli dodatek. Z tohoto důvodu je možno dokument se zpracovanými pokyny pro nakládání s odpady předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (příslušné krajské hygienické stanici) ke schválení formou dodatku a není potřeba předkládat celý provozní řád. Tento postup se dle vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví vztahuje na provozní řády, které byly schváleny v nedávné době. Bližší informace poskytne příslušná krajská hygienická stanice, do jehož území působnosti zdravotnické zařízení spadá.


K výše uvedenému odkazujeme na přílohu č. 48 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, která stanoví Náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče. 


Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení a jim podobných zařízení musí obsahovat postupy pro nakládání s odpady s důrazem na řízení rizik, a to pro celé zdravotnické zařízení i pro jeho jednotlivá pracoviště. To znamená zejména pokyny pro správné provádění odděleného soustřeďování odpadů a jejich zabezpečení od místa jejich vzniku až po jejich předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady.
  1. Pokyny pro nakládání s odpady z veterinární péče musí obsahovat jednotlivé postupy pro nakládání s odpady s důrazem na řízení rizik, a to pro celé zařízení k poskytování veterinární léčebné a diagnostické činnosti i pro jeho jednotlivá pracoviště. To znamená zejména pokyny pro správné provádění odděleného soustřeďování odpadů a jejich zabezpečení od místa jejich vzniku až po jejich předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady.
  2. Rozsah pokynů závisí na velikosti zdravotnického nebo veterinárního zařízení, rozsahu poskytování zdravotní nebo veterinární péče a množství produkovaného odpadu.
  3. Pokyny obsahují alespoň:
a) identifikační údaje původce odpadů; alespoň adresa, telefonické číslo, jméno a příjmení osoby jednající za původce odpadu, identifikační číslo,
b) adresu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a adresu příslušného krajského úřadu,
c) významná telefonní čísla, například Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, ČIŽP, orgány ochrany veřejného zdraví, ústavní hygienik,
d) seznam odpadů (katalogové číslo, název a kategorie), pro které je pokyn určen, a podrobnější specifikace těchto odpadů,
e) organizační zajištění nakládání s odpady, osoby zodpovědné za nakládání s odpady včetně telefonního čísla,
f) způsob soustřeďování odpadů v místě jejich vzniku, místa určená pro soustřeďování odpadů a pokyny pro soustřeďování odpadů v areálu původce,
g) způsob nakládání s tekutými odpady,
h) značení obalů, nádob a kontejnerů,
k) pokyny pro přesun odpadů v rámci areálu původce mezi soustřeďovacími místy,
l) opatření pro případ havárie, například postup při rozsypání, rozlití či úniku odpadů,
m) podmínky pro dekontaminaci odpadů,
n) název, adresa a IČZ zařízení, do které jsou odpady předávány a identifikační údaje provozovatele tohoto zařízení,
o) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odpady, alespoň pracovní pomůcky, první pomoc při poranění,
p) způsob školení zaměstnanců,
q) identifikační listy nebezpečných odpadů,
r) grafické symboly nebezpečných vlastností odpadů.
 

Uvedené přechodné období se vztahuje i na případy, kdy je zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta. V těchto případech je poskytovatel zdravotních služeb povinen písemně poučit pacienta o způsobu nakládání s odpadem ze zdravotní péče a o jeho bezpečném uložení tak, aby nedošlo k ohrožení jeho zdraví, veřejného zdraví a poškození životního prostředí, a pacient je povinen s odpadem naložit v souladu s tímto poučením. O poučení učiní poskytovatel zdravotních služeb záznam do zdravotnické dokumentace. Tento záznam podepíše zdravotnický pracovník, který ho provedl, a pacient nebo osoba, která o pacienta pečuje. Původcem odpadu ze zdravotní péče v případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta je poskytovatel zdravotních služeb.


V této souvislosti Česká lékařská komora jménem prezidenta MUDr. Milana Kubka vznesla k příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví dotaz, zda se tato povinnost vztahuje i na zdravotnická zařízení, která mají letitě „odpadové hospodářství“ zajištěno pomocí externích kvalifikovaných firem, zpravidla v rámci nájmu nebytových prostor – ordinace, přičemž tyto služby pro jednotlivé ordinace zajišťuje pronajímatel (např. poliklinika). O případném stanovisku správního orgánu bude ČLK informovat prostřednictvím webu komory (www.lkcr.cz), e-mailu a také v následujících číslech časopisu Tempus Medicroum.


Mgr. Daniel Valášek, MBA
právní kancelář ČLK

Další zprávy
"Pokyny pro nakládání s odpady" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2020. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.