Vítejte naGYNSTART

    Úvodní stránka
    Obchod
    Vlož inzerát
    Napište nám

reklama

 Přidej akci do kalendáře  Pošli příspěvek  Přidej nový odkaz  Registrace

 Zprávy
  Atestační zkoušky 2022
  Minimalizace rizika meningeomu
  Dostupnost zdravotní péče
  Pupečníková krev - přehled
  Čechova konference 2022
  Pokyny pro nakládání s odpady
  Falešné recenze na internetu
  Prenatální echokardiografie
  Zemřel MUDr. Alexandr Barták
  Drenáž placenty III.doba porod

další zprávy ...
 Akční nabídka

Nevodivé zrcadlo GRAVES - malé
Cena: 1210 ,- Kč
 Aktuální akce
22. Konference fetální medicíny
20.01.2023
Velká posluchárna FN Motol Praha

Prenatální diagnostika invazivní a neinvazivní diagnostika, Malformace plodu, Předčasný porod, Léčba plodu, Péče o novorozence, Genetická péče o těhotnou Přihlášky a program klikni zde ...


1. Apolinářská konference
24.03.2023-25.03.2023
Praha, Purkyňův ústav 1. LF UK

...

 Inzeráty
  Ultrazvuk
  Gynekologické vyšetrovacie kreslo

další inzeráty ...
 Těhotné po 2 císařských řezech doporučím porod
spontánní
SC ve 38+0 až 38+6 týdnu gravidity
SC ve 35+1 týdnu těhotenství
SC nejpozději ve 39+6


[ Výsledky | Ankety ]

Hlasujících: 373 | Komentáře: 0
 Termíny v graviditě
Zadej den PM:

Zadej UZ dle výběru:
mm:
Měřeno dne:


   Klasické výpočty
  Podrobnější výpočty

  Nastavte si Gynstart jako domovskou stránku
 SAMOOBSLUHA:
  Přidej akci do kalendáře
  Pošli příspěvek
  Přidej nový odkaz
  Statistika přístupů
  Registrace
 Partneři:
 
Gynstart na Facebooku
Gynstart na Facebooku
 Pokyny pro nakládání s odpady               2.9.2022

Povinnost zpracovat pokyny o nakládání s odpady ze zdravotní péče vstupuje v platnost dne 31.12.2022


Zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech uložil právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které jsou původcem odpadu ze zdravotní péče, povinnost zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká, přičemž tuto povinnost jsou zdravotnická zařízení povinna splnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy nejpozději do 31.12.2022.

Pokyny pro nakládání s odpady mají být součástí provozního řádu zařízení zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví (návrh i změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle ust. § 15 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Pro úplnost je nutno uvést, že změnou provozního řádu se rozumí i jeho jakýkoli dodatek. Z tohoto důvodu je možno dokument se zpracovanými pokyny pro nakládání s odpady předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (příslušné krajské hygienické stanici) ke schválení formou dodatku a není potřeba předkládat celý provozní řád. Tento postup se dle vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví vztahuje na provozní řády, které byly schváleny v nedávné době. Bližší informace poskytne příslušná krajská hygienická stanice, do jehož území působnosti zdravotnické zařízení spadá.


K výše uvedenému odkazujeme na přílohu č. 48 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, která stanoví Náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče. 


Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení a jim podobných zařízení musí obsahovat postupy pro nakládání s odpady s důrazem na řízení rizik, a to pro celé zdravotnické zařízení i pro jeho jednotlivá pracoviště. To znamená zejména pokyny pro správné provádění odděleného soustřeďování odpadů a jejich zabezpečení od místa jejich vzniku až po jejich předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady.
  1. Pokyny pro nakládání s odpady z veterinární péče musí obsahovat jednotlivé postupy pro nakládání s odpady s důrazem na řízení rizik, a to pro celé zařízení k poskytování veterinární léčebné a diagnostické činnosti i pro jeho jednotlivá pracoviště. To znamená zejména pokyny pro správné provádění odděleného soustřeďování odpadů a jejich zabezpečení od místa jejich vzniku až po jejich předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady.
  2. Rozsah pokynů závisí na velikosti zdravotnického nebo veterinárního zařízení, rozsahu poskytování zdravotní nebo veterinární péče a množství produkovaného odpadu.
  3. Pokyny obsahují alespoň:
a) identifikační údaje původce odpadů; alespoň adresa, telefonické číslo, jméno a příjmení osoby jednající za původce odpadu, identifikační číslo,
b) adresu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a adresu příslušného krajského úřadu,
c) významná telefonní čísla, například Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, ČIŽP, orgány ochrany veřejného zdraví, ústavní hygienik,
d) seznam odpadů (katalogové číslo, název a kategorie), pro které je pokyn určen, a podrobnější specifikace těchto odpadů,
e) organizační zajištění nakládání s odpady, osoby zodpovědné za nakládání s odpady včetně telefonního čísla,
f) způsob soustřeďování odpadů v místě jejich vzniku, místa určená pro soustřeďování odpadů a pokyny pro soustřeďování odpadů v areálu původce,
g) způsob nakládání s tekutými odpady,
h) značení obalů, nádob a kontejnerů,
k) pokyny pro přesun odpadů v rámci areálu původce mezi soustřeďovacími místy,
l) opatření pro případ havárie, například postup při rozsypání, rozlití či úniku odpadů,
m) podmínky pro dekontaminaci odpadů,
n) název, adresa a IČZ zařízení, do které jsou odpady předávány a identifikační údaje provozovatele tohoto zařízení,
o) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odpady, alespoň pracovní pomůcky, první pomoc při poranění,
p) způsob školení zaměstnanců,
q) identifikační listy nebezpečných odpadů,
r) grafické symboly nebezpečných vlastností odpadů.
 

Uvedené přechodné období se vztahuje i na případy, kdy je zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta. V těchto případech je poskytovatel zdravotních služeb povinen písemně poučit pacienta o způsobu nakládání s odpadem ze zdravotní péče a o jeho bezpečném uložení tak, aby nedošlo k ohrožení jeho zdraví, veřejného zdraví a poškození životního prostředí, a pacient je povinen s odpadem naložit v souladu s tímto poučením. O poučení učiní poskytovatel zdravotních služeb záznam do zdravotnické dokumentace. Tento záznam podepíše zdravotnický pracovník, který ho provedl, a pacient nebo osoba, která o pacienta pečuje. Původcem odpadu ze zdravotní péče v případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta je poskytovatel zdravotních služeb.


V této souvislosti Česká lékařská komora jménem prezidenta MUDr. Milana Kubka vznesla k příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví dotaz, zda se tato povinnost vztahuje i na zdravotnická zařízení, která mají letitě „odpadové hospodářství“ zajištěno pomocí externích kvalifikovaných firem, zpravidla v rámci nájmu nebytových prostor – ordinace, přičemž tyto služby pro jednotlivé ordinace zajišťuje pronajímatel (např. poliklinika). O případném stanovisku správního orgánu bude ČLK informovat prostřednictvím webu komory (www.lkcr.cz), e-mailu a také v následujících číslech časopisu Tempus Medicroum.


Mgr. Daniel Valášek, MBA
právní kancelář ČLK

Další zprávy
"Pokyny pro nakládání s odpady" | 0
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.
Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Přihlásit se můžete zde

reklama

(c) Gynstart 2001 - 2020. Čtěte prohlášení, čtěte o ochraně osobních údajů
Vytvořil: 3K Technology s.r.o, provozuje: Aprofema s.r.o.